Privacy policy


Bij Wavesurfer - AFP Technology dragen wij privacy hoog in het vaandel. Daarom willen wij onze (potentiële) klanten zo goed mogelijk informeren
over wat er met hun gegevens gebeurt en hun privacy respecteren. Hieronder vindt u ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens.

1. Identiteit van de verwerking

Wavesurfer - AFP Technology
Stationsstraat 48B
8650 Merkem
België
tel. +32 (0) 51 54 59 04
ondernemingsnummer: 0888.844.949
e-mail: info@wavesurfer.eu

2. Toepassingsgebied

Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website - www.wavesurfer.eu - alsook op de commerciële relaties tussen Wavesurfer en (potentiële) klanten,
leveranciers en zakenpartners waarbij er gegevens uitgewisseld kunnen worden.

3. Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

De gegevens die door de betrokkene werden opgegeven bij het verwerken van het contactformulier op de website, bij het registreren voor de nieuwsbrief,
bij het bezoeken van onze beursstand of bij eender welke vorm van contactopname (via sociale media, e-mail, telefoon, etc.).

De volgende persoonsgegevens worden door ons verzameld:
 • Naam van het bedrijf
 • Voornaam
 • Familienaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
4. De ontvangers van de persoonsgegevens 
 • De betrokkene zelf
 • De persoon die instaat voor de verwerking van persoonsgegevens
 • Commerciële partners (transporteurs, leveranciers en zakenpartners)

5. Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?

De persoonsgegevens worden opgeslagen in een veilige en beschermde omgeving, die niet toegankelijk is voor derden buiten Wavesurfer.
Binnen Wavesurfer hebben enkel de bevoegde personen toegang tot die gegevens.

Daarnaast worden er verschillende technische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen: beveiliging met paswoord, 

antivirus, back-ups op regelmatige basis, enzoverder.


6. Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, zoals reeds vermeld in "Toepassingsgebied".
  De betrokkene heeft altijd de mogelijkheid om hun recht op gegevenswissing uit te oefenen.

Volgens artikel 17.3, is dat echter niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van de wettelijke verplichting.
In dat geval, mogen wij de gegevens van de betrokkene bijhouden.

7. Rechten van de gebruikers
 • Recht op inzage van de persoonsgegevens
 • Recht op rechtzetting: de betrokkene heeft het recht om na inzage bepaalde persoonlijke gegevens te laten verbeteren, aanvullen of te laten wissen.
 • Recht tot vergetelheid
 • Recht om een klacht in te dienen: de betrokkene heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
 • Recht om toestemming in te trekken: de betrokkene heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: de betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
Hoe kan de betrokkene zijn/haar persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of wissen? De betrokkene dient een schriftelijk verzoek in samen met een kopie van zijn/haar identiteitskaart. Dit om misbruik te voorkomen. Na het indienen van het verzoek tot inzage, correctie, wijziging en/of verwijdering, wordt dit binnen 1 maand afgehandeld. Indien dat niet het geval is, wordt de betrokkene daarvan op de hoogte gebracht. De betrokkene kan deze privacyrechten gratis uitoefenen, tenzij het verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is. In dat geval - conform aan de privacywetgeving - hebben wij het recht en de keuze om (i) een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening gehouden wordt met de administratieve kosten om de gevraagde informatie te verstrekken en de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen) of (ii) te weigeren aan het verzoek. 8. Minderjarigen Mogen wij verzoeken dat minderjarigen geen gegevens met ons delen tenzij er uitdrukkelijk toestemming werd gegeven door de ouder(s) of voogd(en). Indien er toch persoonsgegevens van minderjarigen verzameld werden, zullen wij die gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen. 9. Klachten Bij klachten in verband met de verwerking van persoonsgegevens kunt u uiteraard steeds bij ons terecht - info@wavesurfer.eu, tel. +32 (0) 51 54 59 04 - of bij de privacycommissie (klik hier voor meer informatie). 10. Wijziging privacybeleid Ons privacybeleid wordt regelmatig gewijzigd in functie van de aanpassingen in ons takenpakket die een invloed kunnen hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Wij nodigen u dan ook uit om dit beleid geregeld te raadplegen. Laatste versie: juli 2019
Deze website wil gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren.
Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden.
Meer informatie